SajtókiadványPublikációkA projekt eredményeiből a 4 év során összesen 73 db publikácó született, melyek az érintett szerzőktől közvetlenül elkérhetők.

Projekt fényképek 2017Projekt fényképek 2016Projekt fényképek 2015Projekt fényképek 2014AdatkezelésAdatkezelõ:
Öko 2000 Kft.
Székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Hatház u. 38.
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09080045
Adószám: 12378865-2-13
Telefonszám: 06-20-333-1081
(a továbbiakban: a „Társaság”)

A Társaság tiszteletben tartja a Partnerei jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Társaság hivatalos weboldalain elektronikusan, illetve az egyes telephelyeken papíralapon is elérhetõ. A Társaság, mint adatkezelõ kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelõen jár el.
Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Társaság által nyújtott szolgáltatások során történõ adatkezelésrõl. A Partnerek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Partber kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Társaság a Pernert elõzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplõ adatkezelésrõl, a Társaság az adott adatkezelést megelõzõen ad tájékoztatást.
Személyes adatot a Társaság kizárólag elõre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra használja fel, errõl az érintettet tájékoztatja, és ehhez elõzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetõleg lehetõséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.